Нормативна база

ДПА 2016
Шановні колеги!
Пропоную варіант бланку відповідей, розбаловку оцінювання  та приклад  завдання для ДПА .
( Використано збірник завдань видавництва "Генеза")

  І варіант
Перша частина
1.    Укажіть органи, які утворюють організм папороті.
А  лише корінь
Б  лише пагін
В  корінь, пагін
Г  корінь, пагін, квітка
2.   Укажіть паразитичний гриб.
А  мухомор
Б  мукор
В  пеніцил
Г  фітофтора
3.   Укажіть ознаку будови тіла гідри прісноводної.
А  складається з однієї клітини
Б  поділене на органи
В  утворене двома шарами клітин
Г  має вторинну порожнину
4. Укажіть тварину, яка живе у водному середовищі.
 А  планарія молочно-біла
Б  ціп’як бичачий
В  слимак виноградний
Г  коник зелений
5.Укажіть ознаку тваринної клітини.

А клітинна стінка відсутня
 Б здатна до фотосинтезу
В оточена слизовою капсулою
 Г запасає крохмаль
6.Укажіть структуру організму людини, у якій утворюються клітини крові.
А  червоний кістковий мозок
Б  жовтий кістковий мозок
В  хрящова тканина
Г  окістя7.  Укажіть елементи крові, які забезпечують транспорт кисню.
А  Т-лімфоцити
Б  В-лімфоцити
В  еритроцити
Г  тромбоцити

8. Укажіть правильний перелік органів, які входять до складу дихальної системи.

А  носова порожнина, трахея, серце, легені
Б  носова порожнина, легені, капіляри, серце
В  носова порожнина, гортань, бронхи, легені
Г  носова порожнина, гортань, щитоподібна залоза, легені
 9.Укажіть органічні речовини, які складаються з амінокислот.
А білки
Б жири
В вуглеводи
Г нуклеїнові кислоти
10.  Укажіть залозу, яка виробляє гормон росту.
А  гіпофіз
Б  епіфіз
В  підшлункова
Г  щитоподібна

11.      Укажіть клітину, що має джгутик і здатна рухатися.
А   остеоцит
Б     нейрон
В    яйцеклітина
Г     сперматозоїд

12.      Психічний процес збереження та відтворення інформації людиною називається

       А  увага.
       Б  пам’ять.
       В  мислення.
       Г  емоція.

Друга частина
13До біологічних чинників антропогенезу належать:
а) праця
б) спадковість
в) природний добір
г) мінливість

14. . Чинники, що забезпечують культурне успадкування
А) освіта
Б) спадковість
В) мінливість
Г) соціальна пам ять
15. Укажіть ознаку, яка є спільною для рака річкового та ставковика великого.
А  тіло вкрито хітиновим покривом
Б  органи дихання – зябра
В  незамкнена кровоносна система
Г  органи виділення – нирки

16. Укажіть комаху, яка живиться на дорослій стадії рослинною їжею і має ротові органи гризучого типу.
А  жук-олень
Б  білан капустяний
В муха хатня
Г  бджола медоносна

17. Укажіть білки, які містяться в плазмі крові й забезпечують її зсідання.
А  міозин, актин
Б  фібриноген, протромбін
В  амілаза, мальтаза
Г  пепсин, ліпаза

18. Білки починають розщеплюватися в (1) під дією (2).
А 1 - ротовій порожнині, 2 – амілази
Б 1 - ротовій порожнині, 2 - пепсину
В 1 — шлунку, 2 - ліпази
Г 1 — шлунку, 2 - пепсину
19. Вітамін Б утворюється під дією ультрафіолетового опромінення в (1) і запобігає розвитку(2).
А 1 - шкірі, 2 - рахіту
Б 1 - шкірі, 2 - цинги
В 1 - рогівці ока, 2 - далекозорості
Г 1 - рогівці ока, 2 - короткозорості

20. Укажіть правильний перелік функцій шкіри.
А  видільна, синтез вітаміну Б
Б  видільна, синтез вітаміну В
В  рецепторна, рухова
Г  депо крові, травна21. Визначте сутність реабсорбції у звивистих канальцях нефрону.
А  виведення з організму сечовини
Б  зниження тиску первинної сечі
В  вибіркове всмоктування речовин у кров
Г  виведення з організму зайвої води

22. Людина організовує свята, активно працює в шкільній учнівській організації. Виберіть групу професій, до якої вона схильна.
А  «людина - техніка»
Б  «людина - природа»
В  «людина - знакова система»
Г  «людина - людина»

Третя частина

23. Кров переносить від травної системи до клітини тіла . Від легень до тканин і органів кров транспортує ____. Кров переносить також _____ - речовини, які виділяються залозами внутрішньої секреції і забезпечують регуляцію діяльності організму.
Перелік термінів:
·         1) кисень; 2) імунна;3) ферменти; 4) поживні речовини; 5) гормони; 6) вуглекислий газ.

24.   Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зобра­женої на малюнку, та вкажіть правильні:
 І — здатна до автотрофного способу живлення;
II — має два ядра;
III - цифрою 1 позначено скоротливу вакуолю;
IV — цифрою 2 позначено хлоропласт.

А    І і III
Б    II і III
В    II і IV
Г    І, III і IV
25.   Проаналізуйте твердження щодо органів людини та вка­жіть правильні:
І — система органів, яка забезпечує газооб­мін;
II — цифрою 1 позначено трахею;
III — права легеня складається з трьох часток.
А -  лише І      Б -  І і II           В -  II і III        Г -  І, II і III

26.   Установіть відповідність між органом (1—4) та впливом на нього відділу автономної нервової системи (А—Д).
1   серце
2   легені
3   кишечник
4   шкіра
А  симпатичний відділ уповільнює рухову актив­ність
Б  симпатичний відділ посилює скорочення
В  парасимпатичний відділ посилює потовиділення
Г  парасимпатичний відділ уповільнює дихання
Д симпатичний відділ посилює потовиділення

27.         Визначте послідовність процесів зсідання крові
А      перетворення протромбіну на тромбін
Б      перетворення фібриногену на фібрин
Г      утворення тромбу
В      вивільнення тромбопластину
Четверта частина

28.         Поясніть взаємозв'язок будови та функцій тканин організму людини.
29.  Перечисліть   причини виникнення захворювань сечовидільної системи.                                                                  
                                                                           
                                                                                         Робота             
на державну підсумкову атестацію
з біології за курс  основної школи
учня ( учениці)  9 ___    класу
______________________________________
Прізвище, ім я, по батькові
Варіант______
Відповіді  на завдання
№  1-12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
А
Б
В
Г
                             
Кількість балів -____
№ 13-22  

13
14
15
16
17
18
19
21
22
А

Б

В

Г


Кількість балів - _____
№ 23-25

23
24
25
26
А
Б
В
Г
 Кількість балів - ________
№ 26                                                  №27                                                                                                 

А
Б
В
Г
Д
1

2

3

4


А
Б
В
Г
1
2
3
4
         

  Кількість балів -                                          Кількість балів –               №28 -29      Кількість балів -
Сума балів -____        Оцінка-      ___________
Голова комісії:                      __________   Члени комісії :                                          ______________                                _                                                                                                                                         ______________

   

   Оцінювання


Завдання
Кількість балів за одне завдання
Загальна кількість за групу завдань
1-12
1
12
13-22
1,5
13,5
23-25
2
6
26
4 (1 б  за кожну правильну відповідь)
4
27
2,5(Якщо 3 збіги – 1,5 бал)
2,5

всього
38балів

Четверта частина ( № 28  -  14 балів, 29 -4 балів, за повне виконання)
Критерії
Бали (28пит)
Визначення основних понять
2
Послідовність та логічність викладеного матеріалу
2
Наукова достовірність
5
Уміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв язки, пояснювати, узагальнювати
3
Уміння робити висновки
2

Порядок підрахунку
Оцінка за 12-бальною системою
Кількість балів набраних учнями
1
1-4
2
5-9
3
10-13
4
14-17
5
18-21
6
22-26
7
27-30
8
31-35
9
36-39
10
40-45
11
46-50
12
51-54Біологія. ДПА 9 клас
Атестаційна робота ДПА з біології укладається вчителем із завдань, що відповідають змісту і державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з таких розділів програми з біології для 7 - 9 класів: «Людина», «Біологічні основи поведінки людини» - 70 % завдань; «Рослини», «Гриби та лишайники», «Бактерії», «Тварини», «Організми i середовища існування» - 30 % завдань.
Елементи змісту атестаційної роботи: роль біології в практичній Діяльності людини; методи вивчення живих об’єктів (спостереження, опис, вимірювання, експеримент); ознаки організмів; особливості рослин, грибів, бактерій, тварин, їх значення у природі та використання у практичній діяльності людини; взаємодія різних видів в природі, правила поведінки в природі; будова рослинних і тваринних клітин; особливості організму людини, його будови та процесів життєдіяльності (тканини, органи і системи органів, процеси життєдіяльності, внутрішнє середовище, імунітет, нейрогуморальна регуляція процесів життєдіяльності, профілактика захворювань, правила здорового способу життя, надання першої допомоги).
До атестаційної роботи включаються завдання різних рівнів складності:
завдання на відтворення знань, які передбачають уміння розпізнавати типові біологічні об’єкти, процеси, явища; давати визначення основних біологічних понять; користуватися біологічними термінами і поняттями тощо;
·         завдання на застосування знань, які передбачають використання уміння описувати, характеризувати, порівнювати біологічні об’єкти, явища, процеси;
·         описувати і пояснювати результати експерименту, дані таблиць, графіків;
·         встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати, робити висновки;
·         використовувати знання у практичній діяльності.
Атестаційна робота має включати 75 % завдань на відтворення і 25 % завдань на застосування знань.
До атестаційної роботи включаються завдання різних типів: тестові завдання закритої форми (з однією правильною відповіддю, з кількома правильними відповідями, на встановлення відповідності); обов’язково включаються завдання відкритої форми (з короткою та розгорнутою відповіддю); пропонуємо, насамперед у класах з поглибленим вивченням біології, включати завдання, які передбачають здійснення аналізу діаграм, графіків, таблиць та завдання, в яких учням пропонується прочитати текст і використовуючи його зміст виконати завдання.
Приклад завдання з однією правильною відповіддю:
Діяльність дощових червив в екосистемах призводить до:
·         А пошкодження коренів рослин;Б пригнічення розвитку ґрунтових організмів;В підвищенню родючості ґрунту;Г зменшенню кількості кисню в ґрунті.
Приклади завдань з кількома правильними відповідями:
Укажіть ознаки, які характеризують підшлункову залозу:
1) виробляє гормон інсулін;2) виробляє підшлунковий сік;3) виробляє гормон тироксин;4) виробляє шлунковий сік;5) залоза змішаної секреції;6) травна залоза.
Впишіть у текст пропущенні терміни із переліку, що зазначений нижче. Запишіть у текст цифри обраних відповідей.
Кров переносить від травної системи до клітини тіла . Від легень до тканин і органів кров транспортує ____. Кров переносить також _____ - речовини, які виділяються залозами внутрішньої секреції і забезпечують регуляцію діяльності організму.
Перелік термінів:
·         1) кисень; 2) імунна;3) ферменти; 4) поживні речовини; 5) гормони; 6) вуглекислий газ.
Приклад завдання з короткою відповіддю:
·         Запишіть три складові частини аналізатора.
Приклади завдань з розгорнутою відповіддю:
·         При підвищенні температури середовища організм людини збільшує тепловіддачу. В який спосіб це здійснюється?
·         Поясніть чому шкідливо носити тісне взуття, а в підлітковому віці - і взуття на високих підборах.
Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель. Для укладання атестаційних робіт учитель може використовувати збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації 3 біології, або інші збірники завдань з біології, що мають відповідний гриф, з урахуванням вимог, що зазначені вище.

Складено на підставі Орієнтовних вимог до проведення Державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році, затверджених Наказом МОН № 94 від 08 лютого 2016 року

Немає коментарів:

Дописати коментар